Presentations‎ > ‎

Keynote

Speaker

Jimmy Kuo, Microsoft

Slides

Jimmy Kuo CARO2012 keynote ‎‎[public]‎‎.pptx